Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά Νοσηλείας νοσηλευθέντων στο Νοσοκομείο καθώς και Βεβαιώσεις Εξέτασης από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, χορηγούνται από το Γραφείο Γραμματείας του Νοσοκομείου, μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω email grammateia2@evaggelismos-hosp.gr.

 

Τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις παραλαμβάνονται μετά από τηλεφωνική συνεννόηση ΜΟΝΟΝ:

  1. Από τον ίδιο τον ασθενή, με την επίδειξη της Αστυνομικής του Ταυτότητας.

  2. Από τους οικείους του, με εξουσιοδότηση από την οικεία Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ.

  3. Από τρίτους, εφ’ όσον έχουν έννομο συμφέρον και αποδεικνύουν αυτό.

  4. Σε περίπτωση θανάτου, οι νομιμοποιούμενοι κληρονόμοι θα πρέπει να προσκομίζουν:

α. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών                                       

β. Ληξιαρχική πράξη θανάτου                                                                                             

γ. Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και σε περίπτωση δημοσιεύσεως διαθήκης και σε περίπτωση δημοσιεύσεως διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως ετέρας διαθήκης και αντίγραφο διαθήκης.

  1. Εφ’ όσον δεν πρόκειται για κληρονόμους, αλλά για άτομα που έχουν νόμιμο συμφέρον, θα πρέπει να προσκομίζεται εντολή από Εισαγγελέα.

 

 

 

Προϊσταμένη Γραφείου Γραμματείας:

Ζάγκα Πολυτίμη

Τηλέφωνα:

213 204 1201, 213 204 1260

Φαξ:

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

grammateia@evaggelismos-hosp.gr

Θέση:

Παλαιό Κτίριο, 3ος όροφος, Γραφείο 317

Ώρες επικοινωνίας με το κοινό:

8.30-13.30 (Δευτέρα έως Παρασκευή)

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Βεβαιώσεις εξέτασης στα πρωινά ιατρεία χορηγούνται κατά την ημέρα εξέτασης, από τον ιατρό που εξέτασε τον ασθενή, και θεωρούνται από την Γραμματεία Πρωινών Ιατρείων τηλ. 213 204 1169.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Βεβαιώσεις εξέτασης στα ολοήμερα ιατρεία χορηγούνται κατά την ημέρα εξέτασης από τον γιατρό που που εξέτασε τον ασθενή, και θεωρούνται από τη Γραμματεία Ολοήμερων Ιατρείων τηλ. 213 204 1041.

ΦΑΚΕΛΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Αντίγραφα παραστατικών από τους ατομικούς φακέλους νοσηλείας των ασθενών, μπορούν να δίνονται, από την υποβολή σχετικής αίτησης στο Γρ. Γραμματείας.

 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000