Νέα-Ανακοινώσεις

                                                                         ΑΘΗΝΑ 30-11-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

«Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –                                                         ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Γνωστοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα ότι στις 27-11-2017 ασκήθηκε προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΑΝΘΗ ΗΛΙΑ ΕΠΕ» κατά της με αριθμό 178/15.11.2017 (θέμα 58) απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, για έκδοση προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου. Αντίγραφο της προσφυγής δύναται να παραληφθεί από το Γραφείο Προσωπικού  του Νοσοκομείου.

 

Για το Νοσοκομείο «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

 

 

Π. ΓΚΟΥΛΑΚΗ – ΜΗΤΣΑΚΗ

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000