Νέα-Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

(ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ)

για ανάγκες καθαριότητας  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

                                                                         ΑΘΗΝΑ 30-11-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

«Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –                                                         ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Γνωστοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα ότι στις 27-11-2017 ασκήθηκε προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΑΝΘΗ ΗΛΙΑ ΕΠΕ» κατά της με αριθμό 178/15.11.2017 (θέμα 58) απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, για έκδοση προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου. Αντίγραφο της προσφυγής δύναται να παραληφθεί από το Γραφείο Προσωπικού  του Νοσοκομείου.

 

Για το Νοσοκομείο «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

 

 

Π. ΓΚΟΥΛΑΚΗ – ΜΗΤΣΑΚΗ

Αθήνα 30-10-2017

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Γνωστοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα ότι στις 16-10-2017 ασκήθηκε ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΑΝΘΗ ΗΛΙΑ ΕΠΕ» κατά της με αριθμό 172/04-10-2017 απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, για έκδοση προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου. Αντίγραφο της προσφυγής δύναται να παραληφθεί από το Γραφείο Προσωπικού  του Νοσοκομείου.

 

Για το Νοσοκομείο «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

 

 

Π. ΓΚΟΥΛΑΚΗ – ΜΗΤΣΑΚΗ

 

Υποκατηγορίες

ESPA ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000