Θέσεις Προσωπικού

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 10/02/12496/33658/18-11-2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ»

«Έχοντας υπόψη το Πρακτικό, με αριθμό 1/2023, της Επιτροπής του άρθρου 43 παρ. 2β του ν. 4194/2013, για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με σχέση έμμισθης εντολής, στην οργανική μονάδα «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», επαναλαμβάνονται οι διατυπώσεις δημοσιότητας της Προκήρυξης, με αριθμό πρωτ. 10/02/12496/33658/18.11.2022 (ΑΔΑ: 9ΔΗ14690ΩΧ-ΟΩ5). Η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας έχει την έννοια ότι θα αρχίσει εκ νέου, από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας εκ νέου δημοσίευσης της εν λόγω Προκήρυξης στον ημερήσια τύπο, η τριακονθήμερη αποκλειστική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων. Εντός της ίδιας αποκλειστικής προθεσμίας, οι έχοντες ήδη υποβάλει αιτήσεις μπορούν, εφόσον το επιθυμούν και σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η εν λόγω Προκήρυξη, να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία στα ήδη κατατεθέντα, είτε αναλαμβάνοντας τους ήδη κατατεθέντες φακέλους και υποβάλλοντας εκ νέου αίτηση με τα νόμιμα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, που προβλέπεται στην εν λόγω Προκήρυξη, είτε καταθέτοντας, με συμπληρωματική αίτηση που θα αναφέρει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αρχικής τους αίτησης, συμπληρωματικά στοιχεία στα ήδη κατατεθέντα».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΩ

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 10/02/12495/33657/18-11-2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ»

«Έχοντας υπόψη το υπ’ αριθ. 1/2023 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 43 ν. 4194/2013, για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής στην οργανική μονάδα «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», επαναλαμβάνονται οι διατυπώσεις δημοσιότητας της με αρ. πρωτ. 10/02/12495/33657/18-11-2022 προκήρυξης (ΑΔΑ:9ΠΦΑ4690ΩΧ-ΟΗ5). Η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας έχει την έννοια ότι θα αρχίσει εκ νέου, από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας εκ νέου δημοσίευσης της εν λόγω προκήρυξης στον ημερήσια τύπο, η τριακονθήμερη αποκλειστική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων. Εντός της ίδιας αποκλειστικής προθεσμίας, οι έχοντες ήδη υποβάλει αιτήσεις μπορούν, εφόσον το επιθυμούν και σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η εν λόγω προκήρυξη, να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία στα ήδη κατατεθέντα, είτε αναλαμβάνοντας τους ήδη κατατεθέντες φακέλους και υποβάλλοντας εκ νέου αίτηση με τα νόμιμα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής που προβλέπεται στην εν λόγω προκήρυξη, είτε καταθέτοντας, με συμπληρωματική αίτηση που θα αναφέρει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αρχικής τους αίτησης, συμπληρωματικά στοιχεία στα ήδη κατατεθέντα».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ' ΕΦΕΤΑΙΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ2/2019 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας ή φύλαξης

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000