Αρχείο Προκηρύξεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 141/2021  Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ‘’ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ’’» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:4.960,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%, ΚΑΕ:711  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 131/2021Για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Π με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 16.500,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α ήτοι 20.460,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α, ΚΑΕ:7131

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 135/2021 Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) (2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ),ΣΤΟ CLEAN ROOM ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ,ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 7.500,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΚΑΕ:7127  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

0.4 TEYD ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΘ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

0.1"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  δια της  συλλογής γραπτών σφραγισμένων  προσφορών για την επείγουσα προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία των ΝΕΩΝ ΜΕΘ του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής."

0.2-ΤΕΥΔ

     

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 252/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ / ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 252/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ / ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ»

ΤΕΥΔ 252/2020

70/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ-ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ" ΤΟΥ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΜΕΧΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000