Προκηρύξεις

109-2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ GEL ΑΓΑΡΟΖΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕ ΟΚΤΑΚΑΝΑΛΗ ΠΙΠΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 109-2017

ΤΕΥΔ 109-2017

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ) για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης
(άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει & 63 του Ν. 4430/2016)

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000