Αρχείο Προκηρύξεων

Σε συνέχεια της Απόφασης Δ.Σ. του Νοσοκομείου, Ακριβές Απόσπασμα, θέμα 2ο, της 179ης Συνεδρίας της 29/11/2017 (ΑΔΑ: ΩΑΤΔ4690ΩΧ-ΦΓΝ), διενεργούμε έρευνα αγοράς με συλλογή κλειστών προσφορών για την επισκευή των έξι (6) βραστήρων των Μαγειρείων.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 15.140,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε σφραγισμένη προσφορά, στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Νοσοκομείου (παλαιό κτίριο γρ. 317) μέχρι την Τρίτη  12/12/2017 και ώρα 13:30 μ.μ, σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή.

Τρόπος Πληρωμής: επί πιστώσει

Στην προσφορά σας να αναγράφονται τα εξής:

  • ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ  «Γ.Ν.Α  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», Υψηλάντου 45-47, Αθήνα
  • Έρευνα αγοράς για την επισκευή των έξι (6) βραστήρων των Μαγειρείων

Οι προσφορές να ισχύουν για τουλάχιστον 6 μήνες.

Για πληροφορίες στα: Τηλ.:213 204 1641, Fax: 213 204 1838, e-mail: promithies@evaggelismos-hosp.gr

1) 303/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΡΑΣΛΗ.

2) 303/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

3) 303/2017 ΤΕΥΔ

4) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΠ

5) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧ

6) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡ

 

 

 

 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000