Αρχείο Προκηρύξεων

1)184/2019Το «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/95, Ν.2955/2001, Ν.3329/05, του Π.Δ. 715/79, του 34/1995, του Ν.3853/2010 και του Ν3996/2011 όπως αυτές ισχύουν σήμερα, προκηρύσσει τον αριθμ. 184/2019 Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση του ακινήτου στην οδό Πρωτογένους 14, Αθήνα (Ψυρρή), για το κατάστημα 3 με τιμή εκκίνησης στο ποσό των διακοσίων δεκαπέντε (215,00 )ευρώ και για το κατάστημα 4 στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ ,βάσει της έκθεσης εκτίμησης μισθωτικής αξίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 και διάρκεια μίσθωσης τρία (3) έτη , σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4242/2014.

155/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΠΥΥ 2019-ΜΕΡΟΣ 2Ο) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.018.667,04€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. (CPV 33123000-8)

126/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΟΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΠΥΥ 2019-ΜΕΡΟΣ 1Ο ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.288.720,90€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. (CPV 33696400-9)

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000