Αρχείο Προκηρύξεων

14/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ενός (1) πεδιομέτρου, ενός (1) ολοκληρωτικού ηχομέτρου και ενός (1) ομοιώματος ελέγχου εικόνας για τον ποιοτικό έλεγχο Συστήματος Μαγνητικής Τομογραφίας (1)».

14/2020 Περίληψη Προκήρυξης

14/2020 ΤΕΥΔ

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000