Αρχείο Προκηρύξεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του αριθμ. 129/2018 Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 50421000-2) προϋπολογισμού Δαπάνης: 1.019.897,06€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., από το ΠΠΥΥ 2015, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 64710

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών είναι η Δευτέρα 8/4/2019 και ώρα 15:00 σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 11/07/131/7764 /6-3-2019 Απόφαση Διοικήτριας

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000